Özürlü Öğrenciler Birimi - Anadolu Üniversitesi

Özürlü Öğrenciler Birimi

 
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
 
Anadolu Üniversitesi Özürlü Öğrenciler Birimi, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15. maddesine dayanılarak hazırlanan Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği çerçevesinde 2006-2007 öğretim Güz döneminde kurulmuş, çalışma usul ve esasları ise sözü edilen Yönetmelik ile düzenlenmiştir.
 
Ancak belirtmek gereklidir ki Birim kurulmadan çok önce 1979’dan başlamak üzere Anadolu Üniversitesi bünyesinde her yaşta özürlü bireye kurumsallaşmış olarak çeşitli hizmetler sağlanmaktadır. kuruluş tarihi sırasına göre bu kurumlar şunlardır:   
         İÇEM (İşitme Engelliler Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi) (1979)
         Anadolu Üniversitesi Hastanesi (1982)
         Eğitim Fakültesi- Özel Eğitim Bölümü (1984)
         Engelliler Araştırma Enstitüsü (1993)
         Engelliler Entegre Yüksekokulu (1993)
         DİLKOM (Dil ve Konuşma Bozuklukları Merkezi) (1999)
         Özürlü Öğrenciler Birimi (2006)
         Üstün Yetenekliler Eğitim Programları (2008)
 
 
1.         AMAÇLARIMIZ
 
Genel olarak birimimizin amacının, yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin, öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak olduğu ifade edilebilir. Bu çerçevede Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği çerçevesinde Özürlü Öğrenciler Birimi’ne verilen görev ve dolayısıyla birimimizin amaçları şu şekilde sıralanabilir:
 
a) Yükseköğretim programlarına kaydı yapılan özürlü öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada ihtiyaçlarını karşılamak ve karşılaşabilecekleri engelleri ve bunlara karşı alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak için çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri yapmak.
 
b) Özürlü olan üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için hem özürlü öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının düzenlenmesini sağlamak hem de özürlülere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, özürlülere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının hazırlanması konularında kararlar almak.
 
c) Yükseköğrenim düzeyindeki öğrenci ve öğretim görevlilerine yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim görevlilerine özür ve özürlüyü, bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak. Bu konularda program ve projeler geliştirmek.
 
d) Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek, yıllık bütçe tasarısı ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu rektör yardımcısına sunmak.
 
e) Seminerler, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek.
 
f) Yükseköğretim kurumları özürlü öğrenci biriminin görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitelerde okuyan özürlü öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine de imkân veren bir web sitesi oluşturmak.
 
g) Aldığı kararlar ve belirlediği stratejilerin uygulanmasını denetlemek.
 
ğ) Maddi güçlüğü bulunan özürlü öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak.
 
h) Özürlülerle ilgili ders ve eğitim programlarının yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına alınması yönünde karar alıp, uygulanmasını sağlamak.
 
ı) Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için de anlamlı hale getirmek için; özürlü öğrencinin sınavla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi ve özrün doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak.
 
i) İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapan bilgilendirici kitaplar hazırlayarak/hazırlattırarak bunların özürlü öğrencilere ulaştırılmasını sağlamak.
 
j) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına bildirilmek üzere, Öğrenci Seçme Sınavı başvuruları öncesinde özürlü öğrencilerin öğrenim görebileceği yükseköğretim programları ile ilgili rapor hazırlamak.
 
2.                  HEDEFLERİMİZ
Yukarıdaki amaçlar ışığında hedeflerimiz şunlardır: 
 
 • Anadolu Üniversitesi’ nde okuyan tüm engelli öğrencilere eğitim, sosyal ve kültürel alanda destek olmak ve tüm engellerin aşıldığı öncü bir üniversite oluşturulmasına katkı sağlamaktır.
 
 • Yükseköğrenim düzeyindeki öğrenci ve öğretim görevlilerine yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim görevlilerine özür ve özürlüyü, bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak ve bu konularda program ve proje geliştirmek.
 
 • Kurmuş olduğumuz özürlü öğrenciler biriminin engelli öğrencilerimiz tarafından daha faal kullanılmasını sağlamak.
 
3- Gerçekleştirilen Çalışmalar
 
Birimimiz kuruluşumuzdan başlayarak her hafta birim odasında düzenli bir şekilde toplantı düzenlemektedir. Bu toplantılarda engelli öğrencilerimize yönelik sorunlar ele alınarak çözüm yolları aranmaktadır. Sorumlu Rektör Yardımcısı Atila Barkana ile bu çözüm önerileri görüşülmekte ve uygulamalar Üniversite yönetiminin bilgisi, katkısı ve yol göstermesiyle gerçekleştirilmektedir.
 
 
2006-2007 Güz Dönemi
 
 • Birim kurulmadan önce Üniversite yönetimi Braille terminalli iki bilgisayar almıştır. Bunların kurulumu ve kullanımı planları birim elemanlarınca yapılmıştır.
 • Üniversitemiz web sitesi hazırlıkları için çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Öncelikle Türkiye, Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerindeki üniversitelerde gerçekleştirilen özürlü öğrenciler birimlerinin web sayfaları incelenmiştir. Alan uzmanlarının görüşleri alınarak üniversitemiz web sitesi programlama ve tasarım işleri uygulamaya geçirilmiştir. Programlama çalışmaları alan uzmanları denetiminde iki öğrenci tarafından yapılmıştır. Bu öğrencilerden biri Bilgisayar Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisidir. Diğeri ise işitme engelli olup Engelliler Entegre Yüksekokulu Grafik Bölümü öğrencisidir. Öğrencilerin karşılıklı etkileşimleri yoluyla engellilere yönelik web sayfasının ilgili kullanıcılara daha yararlı olacak bir site hazırlanacağı öngörülmüştür. Web sitesi 2007 Bahar döneminde hazırlanmıştır. Böylece 2007-2008 Güz döneminde üniversitemize gelen öğrencilerin ve ilgili diğer kişilerin kullanımına açılmıştır. Web sitemizin güncellenmesi düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.  
 
 • Üniversitemizdeki özürlü öğrencilerin bilgisine öncelikle Anadolu Üniversitesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yoluyla ulaşılmıştır. Buna göre 2006 Öğretim döneminde üniversitemizdeki özürlü öğrencilerin dağılımı şöyledir: 60 işitme engelli, 4 görme engelli ve 4 ortopedik engelli olmak üzere 68 kişidir.  
 
 • Durum saptama çalışmaları sadece nüfusu belirlemekle yeterli değildir. Destek sağlanacak nüfusa kısa sürede ulaşmak için anketler düzenlenmiştir. Bu amaçla, hem üniversite yöneticilerine hem de öğrencilere uygulanmak üzere iki set anket formu geliştirilmiştir. Bu anketler incelenerek çözümler bulunmaya çalışılmıştır.
 
 • Ayrıca fakülte sekreterliklerinden bilgi alınarak acil durumlar için çözümler üretilmiştir. 
 
 • Mimari olarak düzenlemeler, eksiklikler Mimar Ulviye Kızılkaya tarafından belirlenmiştir. Bu bilgiler Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atila Barkana ile paylaşılmıştır. Özellikle üniversitede ortak paylaşım binaları için gerekli girişimlerde bulunulması kararlaştırılmıştır. Rektörlüğün onayı ile aciliyet sırasına göre eksikliklerin tamamlanması sağlanmaya başlanmıştır.
 
 • Anadolu Üniversitesi, kütüphanesi ziyaret edilmiştir. Kütüphane müdürü, birim üyelerine sesli kitapların üretimleri, sayıları, kullanım koşulları gibi konularda bilgi aktarmıştır. Öğrencilere daha fazla hizmet götürmek için bakış açıları paylaşılmıştır. Kütüphanede görme engelliler için alınmış bilgisayarı kullanan görme engelli memur ile konuşularak bu kişinin görüşleri ve önerileri alınmıştır. Ayrıca 2006 Güz döneminde satın alınmış olan görme engelliler için düzenlenmiş iki bilgisayarın kütüphanede yerleştirilmeleri için uygun ortam öneriler geliştirilmiştir. 
  
 • Kütüphanede Özürlü Öğrenciler Birimi merkezi olarak kullanılması uygun görülen oda için rektörlüğe öneri götürülmüştür.
 
 • Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesindeki özürlü öğrencilerin sayısı diğer fakülte ve yüksekokullara göre daha fazladır. Ellerini kullanamayan 107, görme engelli 346, yürüme engelli 327 öğrenci Açıköğretim Fakültesi öğrencisidir. İşitme engelli öğrencilerin sayısı bilinmemektedir. Yönetici anketine ek olarak, özürlü öğrencilerle ilgili olarak dekanlık ziyaret edilmiştir. Görme engelli öğrencilere sesli kitap projesi, sınavlarda uyguladıkları düzenlemeler belirlenmiştir. İşitme engelli öğrencilerin sayısının bilinmesi ve bu öğrenciler için de gerçekleştirilecek uygulamalar hakkında görüşler paylaşılmıştır. Örgün eğitimdeki öğrencilere uygulanan anket formlarının kayıt döneminde özürlü öğrencilere dağıtılması kararı alınmıştır.   
 
 
 • Anadolu Üniversitesi bünyesinde yer alan Engelliler Entegre Yüksekokulu’na öğrenci akışı ile ilgili sorun belirlenerek 8.02.2007 tarihinde Yüksek Öğretim Kurumu, Özürlü Öğrenciler Komisyonu toplantısına okul müdürü, müdür yardımcısı ve Birim başkanı katılmışlardır. Durum komisyon üyelerine ve başkana anlatılmıştır. Bu konuyla ilgili olarak gelişmeler izlenmiştir. Aynı yıl YÖK’ün aldığı kararla ön kayıt için 160 olan baraj puanı 130 puana indirilmiştir. Böylece Yüksekokul’a öğrenci akışı bir ölçüde sağlanmıştır.    
 
 
 • Avrupa Birliği gençlik programı AEGEE –Avrupa Öğrencileri Forumu Kulübü- ile bu programlarda gönüllü olarak çalışan öğrenciler kanalıyla iletişim kurulmuştur. Öğrencilerin önerileri ve istekleri doğrultusunda kendileri Engelliler Entegre Yüksekokulu müdürlüğüne yönlendirilmişlerdir. Ancak bu girişimden istenilen sonuç alınamamıştır.
 
2007-2008 Öğretim Yılı
 
·         Anadolu Üniversitesi, Yunus Emre kampusü, Kütüphane binasında birimimiz için bir oda düzenlenmiştir
·         Birimimize tam zamanlı öğrenci personel alınmıştır. Bu öğrenci birim çalışmalarını yürütme, birimin Web sitesini güncelleme, birime gelen öğrencilerle ilgilenme, görme engelli öğrenciler için materyal hazırlama gibi görevler yapmaktadır.
·          Üniversitemiz Yunus Emre kampusü’nde ankesörlü telefon işletime başlatılmıştır.
·         Birimimizi engelli öğrencilere daha iyi tanıtmak ve onlarla tanışmak için bir tanışma kokteyli verilmiştir.
·          Porsuk Meslek Yüksek Okulu ile engelli öğrencilerin sorunlarına yönelik bir toplantı yapılmıştır.
·         Üniversite içindeki engelli öğrencilerimize yönelik onların sorunlarını daha iyi kavramak için yöneticiler ve öğrenciler için daha önce hazırlanış olan anketler gözden geçirilerek dağıtımı yapılmıştır. Bu anketler değerlendirilerek en acil ihtiyaçlara öncelik verilerek çalışmalar yapılmıştır.  
·         Güz döneminde engelli öğrencilere yönelik psikososyal destek projesi hayata geçirilmiştir. Üniversitemiz İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakültesi öğrencilerinin Topluma Hizmet dersi çerçevesinde engelli akranlarıyla sosyal ortamlarda karşılaşmaları ve birlikte yaşantı paylaşmaları sağlanmıştır. Bahar döneminde ise işitme engelli öğrencilerle kitap okuma ve söyleşme şeklinde bir diğer projenin uygulanmasına başlanmıştır.  
·         Tepebaşı belediyesiyle engelli sorunları hakkında iş birliği görüşmeleri yapılmıştır.
·         Birim kurulmadan önce gerçekleştirilen mimari düzenlemeler şunlardır:
1- Eczacılık Fakültesi;asansör ve engelli wc-lavabosu,lokalin girişi için rampa,
2- İletişim Fakültesi;ana girişe lift,
3- Hukuk Fakültesi;ana girişe lift ve engelli wc-lavabosu,
4- Fen Fakültesi;asansör ,
5- Engelliler Entegre Yüksekokulu;rampa,asansör ve engelli wc-lavabosu,
6- Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi ;rampa,lift ve engelli wc –lavabosu,
7- Kütüphane ;asansör,engelli wc –lavabosu,
8- Eğitim Fakültesi; asansör,
9- Rektörlük;asansör,mevcut wc-lavabo birimine engelli tutunma kolu,
10-Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi;otoparklardan tretuvara çıkış   rampaları,Müh. kantin,dekanlık,Malz. ve Mim. Böl.girişlerine rampa,
11-Sivil Havacılık Yüksekokulu ana girişine rampa,
12-BESYO ana giriş ve salon çıkışlarına rampa,
13-Otel Anadolu ana girişine lift,engelli wc-lavabosu,
14-Hastane engelli wc-lavabosu,ana girişe rampa,
15-Ana yollardan tretuvarlara çıkış için rampa,
16-Migros ve fastfood girişine rampa,
17-Stadyum;saha çıkışına rampa,engelli wc-lavabosu,İçem ve Eng.Araş.Merk. ses yalıtımı,
18İ.İ.B.Fak.derslik ve anfiler binası tretuvar çıkışlarında rampa,
19- Kampus içersindeki mimari engeller fotoğraflarla tespit edilmiş ve rektörlüğe iletilmiştir. Çözüme yönelik çalışmalar devam etmektedir.
 
 • Bu düzenlemelere ek mimari iyileştirmeler öncelikle ortak kullanım alanlarında gerçekleştirilmiştir. Ayrıca aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
 
1-Eczacılık Fakültesi; iç mekan rampalar,
2-Öğrenci yemekhanesi ;engelli wc-lavabosu,
3-Spor salonu ;girişe rampa,engelli wc-lavabosu,
4-EğitimFakültesi A ve B blok engelli wc-lavaboları,ana girişe rampa,
5-Sinema salonu ;engelli wc-lavabosu,lift(montajın bitirilmesi kasım ayı içinde olacaktır.)
6-Rektörlük altı PTT yanında engellilerin kullanabileceği standartlarda ankesörlü telefon,
7-Porsuk Meslek Yüksekokulu’nda mevcut wc birimine hareketli ve sabit engelli tutunma kolu,
8-Esk.Meslek Yüksekokulu’nda mevcut wc birimine klozet konulması hareketli ve sabit engelli tutunma kolu,ana girişe rampa(Yapım aşamasında)
9-İletişim Bilimleri Fakültesi’nde mevcut wc birimine klozet konulması hareketli ve sabit engelli tutunma kolu,(Yapım aşamasında)
10-Devlet Konservatuarı Müzik Bölümü ana girişine rampa(yapım aşamasında)
11-Salon 2003 ana girişine rampa,(yapım aşamasında)
12-Ana yoldan tretuvarlara çıkışta rampa,
 
Proje aşamasında alınan önlemlerle engellerin ortadan kaldırıldığı ve henüz inşaatları devam eden binalar ise şunlardır:
 
1-İ.İ.B.Fakültesi ek bina,(Yunus Emre Kampusü)
2-Yabancı Diller Yüksekokulu (İki Eylül Kampusü)
3-Kapalı Spor Salonu(İki Eylül Kampusü)
4-Öğrenci Merkezi (Yunus Emre Kampusü)
5-AÖF Merkez Büro;(Üniversite Caddesi-Cumhuriyet Kapısı Çıkışı Karşısı)
Uzaktan Eğitim Veren Birimler
2008- 2009 Öğretim Yılı
 
         Anadolu Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve yöneticilerden alınan bilgilere göre örgün eğitimdeki özürlü öğrenci nüfusu; 8 görme engelli, 74 işitme engelli, 24 ortopedik engelli olmak üzere toplam 111 kişidir. Ayrıca ek kayıtlarla 13 öğrenci daha kayıt edilmiştir.  Açık Öğretim Fakültesi, İktisat, İşletme Fakülteleri’ne 451 Ortopedik engelli, 520 görme engelli ve 143 ellerini kullanamayan olmak üzere toplam 1114 öğrenci kayıt olmuştur.
 
·         Bahar döneminde İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin Topluma Hizmet dersi çerçevesinde engelli akranlarıyla sosyal ortamlarda karşılaşmaları ve birlikte yaşantı paylaşmaları sağlanmıştır. Eğitim Fakültesi İşitme engelli öğrencilerle kitap okuma ve söyleşme şeklinde bir diğer projenin uygulanmasına başlanmıştır.  
·         2008 Güz döneminde Topluma Hizmet dersi dahilindeki öğrenciler birimimize gelerek özürlü öğrencilere materyal hazırlamışlardır.
·         Birimiz Ankara’ da düzenlenen çalıştaya toplantısına katılmıştır.
·         Dönem başında yeni kayıt olan engelli öğrenciler için ‘hoş geldiniz ‘broşürü hazırlanmıştır.
 
·         Fakülte, yüksekokul ve enstitülerin Özürlü Öğrenciler Birimi ile iletişimini sağlamak için temsilciler atanması sağlanmıştır. Bu temsilcilerle 19. 12. 2008 tarihinde toplantı yapılarak birim ve etkinliklerimiz hakkında bilgilendirme gerçekleştirilmiştir. Görüş ve önerileri alınmıştır. Temsilcilere üçüncüsünü uyguladığımız öğrenci ve yönetici anketi verilmiştir. Bu anketler incelenerek acil gereksinimlere acil olarak yanıt verilmeye çalışılmaktadır.
·         Birimimizin yer aldığı Anadolu Üniversitesi Kütüphanesinde 212 No’lu odada Görme engelliler için Braille yazıcı kullanıma geçirilmiştir.
 
·          Braille yazıcı ile her ay değişen merkez yemekhanenin menüsü basılarak öğrencilerin yemek yedikleri bölümün girişine asılmaktadır. Böylece görme engelli öğrencileri yemekhaneden daha etkin bir şekilde yararlandırmış olacağız. Ayrıca Üniversite’nin görevlendirmiş olduğu kişiler görme engelli bireylere yardımcı olmaktadır.
 
·         Birimimizde bulunan engelli öğrencilerin kullanacağı Braille terminalli bilgisayarlara performans arttırıcı donanım parçaları eklenmiştir.
 
·         Birim Yönergesi hazırlanmıştır. Rektörlüğe sunulmuştur. İnceleme sonucu yürürlüğe gireceği düşünülmektedir.
 
·         Birim web sitemize Ana sayfadaki “Diğer Birimler” yoluyla ulaşılabilmektedir. Birime üye sayımız 58 kişidir. Bu sayının artması için öğrencilerimizi cesaretlendirmek ve yol göstermek gerekmektedir. 
 
·         Birimimizin etkinlikleri, özürlüleri için kanunlar, birim mevzuat, konaklama gibi konularda birimimizin web sayfasından yararlanılabilir.
 
·         Ortopedik engelliler için park yeri düzenlemeleri yapılmıştır. Bu park yerlerinin sadece engelli bireylerin kullanması için önlemler planlanmaktadır.
 
   Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu, üniversite öğrencilerine yönelik hizmetleriyle Üniversite’deki tüm destek kurumları arasında önemli bir yere sahiptir.  Ülkemizde sadece özürlü öğrencilere lisans ve önlisans olanağı sağlayan ilk ve tek kurumdur. Öğrenci nüfusu, Üniversite’deki özürlü öğrenci nüfusunun çoğunluğunu oluşturmaktadır. Bu okuldaki gençlerle gerçekleştirilen proje temelli çalışmalar, içinde yaşadıkları toplumda onların yapabileceklerine yönelik bilinç geliştirmelerine olanak sağlayıcı özelliktedir. Öğretim elemanlarının işitme engelli öğrencilerin eğitimini daha etkili uygulayabilmeleri için giderek daha sistematik hizmet içi çalışmalar yapılmaktadır. Meslek dersleri ve dil derslerinin disiplinler arası yaklaşımla işbirlikli olarak uygulanması her geçen yıl artmaktadır. Tüm derslerin gerçek amaçlar için anlamlı ve işlevsel olarak uygulanması artmaktadır. Tüm öğrencilerin meslek ve dil derslerinde öğrendiklerini yansıtacak gazete ve dergi her dönem sonunda okuldaki derslerin kapsamında öğretim elemanlarının rehberliğinde öğrenciler tarafından basılmaktadır.  Öğretim elemanlarının karşılıklı işbirliği artmaktadır. Engelliler Entegre Yüksekokulu’nda uygulanan bu çalışmaların üniversitemizdeki diğer özürlü öğrenciler için örnek oluşturması söz konusudur. 
 
 • Mezun öğrencilere iş bulma olanakları araştırılmaktadır. Türkiye Ekonomi Bankası ile onların bir projesi çerçevesinde temaslar gerçekleştirilmiştir.
 
         Birim elemanları 5-6 Mart 2009’da İstanbul Üniversitesi tarafından düzenlenen 3. Engelsiz Üniversite Çalıştayı’na katılmıştır.
         Tüm gayretlere rağmen, Birim’in tanıtılması, çalışma ve hizmetlerinin öncelikle Üniversitedeki öğrencilere duyurulması hala gerekmektedir. Bu amaçla Birim Anadolu Üniversitesi Medya Merkeziyle işbirliği yapmaktadır. 
 
 
Sonuç olarak, Üniversitemizde özel gereksinimli öğrencilerin eğitim ve öğretim hizmetleri ile diğer olanaklardan tam olarak yararlanabilmeleri için gerekli görülen tedbirler alınmakta olduğu söylenebilir.
           
 
             Sonuç olarak, Üniversitemizde bedensel engelli öğrencilerin eğitim ve öğretim hizmetleri ile diğer olanaklardan tam olarak yararlanabilmeleri için gerekli görülen tedbirler alınmakta olduğu söylenebilir.
           
 
 

Birimimizdeki Özel Ekipmanlar

Birimimizde görme engelli öğrencilere yönelik 3 çeşit özel donanımlı ekipman bulunmaktadır.Bunlardan ilki 2 adet braille klavyeli özel yazımlı bilisayar,taradığı belgeyi hafızasında tutan ve belgeyi eşzamanlı olarakta okuyabilen tarayıcı ve braille formatında kabartma çıktı almaya yarayan Braille yazıcı gibi ekipmanlar mevcuttur.Bu ekipmanlardan özürlü öğrencilerimiz mesai saatleri içinde faydalanabilirler.
Detaylı bilgi almak için birimimizi telefon ile arayabilir yada e-posta adresimize mail atabilirsiniz.

     

Omurilik Felcine Kök Hücre Tedavisi

ABD de omurilik zedelenmelerinin tedavisi amacıyla ilk kez kök hücre çalışmalarına onay verildi.

Haber Detay:www.engellilersitesi.com

Engelsiz Yaşam Fuarı

Türkiye nüfusunun yüzde 12,29 unu oluşturan engelliler için düzenlenen Engelsiz Yaşam Fuarı 08,İstanbul Fuar Merkezi nde 3 aralık 2008 Dünya Engelliler Günü nde ziyarete açılacak.Görme engelliler için fuarın tamamını rahatlıkla gezebilecekleri özel bir yol ile donatılacak.Fuarda engellilerin hayatını kolaylaştıracak birçok özel tasarlanmış ürün,teknoloji ve hizmeti sunulacak.Renkleri tanıyan cihaz,üfleyerek çalışan mause,otomatik klozet gibi ürünler ziyaretçiler ile buluşacak.3-6 Aralık 2008 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi ndeki fuara katılan engelliler,fuar alanında hazırlanan özel havuzda verilecek eğitim sonrasında dalış sertifikası sahibi olabilecekler.Engelsiz yaşam Fuarı 08 ziyaretçileri aynı zamanda Türkiye nin ilk engelliler kariyer portalı Engelsizkariyer.com tarafından düzenlenen '4 gün 4 konu 4 konuk' başlıklı panellerde istihdama katılım,başarı,yaşam koçluğu,iş yaşamında engellilerin sahip olduğu haklar ve ayrımcılıkla mücedele gibi konularda bilgi edinecekler.Ayrıca isteyen katılımcılar Engelsizkariyer.com standında birçok firmanın yöneticileri ile birebir iş görüşmesi yapma fırsatı yakalayacaklar.

Ayrıntılı Bilgi için:
www.engelsizyasamfuari.com

Engelsiz Üniversiteler Çalıştayına Rapor

 
 
 
              ANADOLU   ÜNİVERSİTESİ’NDEN ÖZ ÖRNEKLER
 
 
      *Anadolu  Üniversitesi   Kütüphane ve Dökümantasyon Merkezi’nde Örgün   
      Bölüm’de okuyan görme engelli öğrenciler için 400 ün üzerindeki ders kitabı
      ve   yardımcı kitabın sayısal ortama geçirilmesi planlanmıştır.
Bilgisayardaki yazıları görme engellilerin alfabesine çeviren Braille ekran, klavye,Braille yazı ile döküm alabilen yazıcı,tarayıcı,yazıyı sese dönüştüren cihaz bulunmaktadır.Öğrenci gereksinim duyduğu kitabı taratmak sureti ile Türkçe okutup dinleyebilmekte,isterse Braille yazı sistemi ile döküm alıp okuyabilmektedir.
Öğrencilerin notlarını okutabilecekleri Arkadaş isimli kitap okuma makinesi tarayıcı gibi çalışarak 15-20 saniye gibi kısa bir sürede sesli olarak aktarabilmektedir.Cihaz bilgisayara bağlanabildiği gibi barkot okuyucu ve USB disk gibi cihazlarla uyumlu çalışmaktadır.Bu cihaz yardımı ile sayısal sesli kitaplık koleksiyonu genişletme çalışması yapılmaktadır.
Kütüphanemizin görsel ve işitsel bölümünde olan bu donanım görme engelli personelimiz tarafından yönetilmekte ve görme engelli öğrencilerimiz yine bu personel yardımıyla cihazların kullanımı yönünde eğitilmektedir.
 
 
*Yunus Emre Yeni Nesil Öğrenme Portalı 2008 ocak ayında Açıköğretim Fakültesi’ne ait 20 katagoride 149 ders ile yayına girmiştir.Ders materyallerine erişebilmek için kayıt olmak gerekmektedir.Tamamen ücretsizdir ve hiçbir ön koşul gerektirmez.İlgi duyulan katagoride yer alan ders seçilerek o dersin Alıştırma, e-Ders, e-Kitap, e-Televizyon, e-Sınav ve e-Sesli Kitap bileşenlerinden oluşan e-Öğrenme içeriğine ulaşılabilir.Sesli kitap hizmeti görme engelli ve kitaplarını dinleyerek çalışmayı tercih eden öğrenenlere yönelik olarak sunulmaktadır.Sesli kitaplar MP3 formatıyla internet üzerinden bilgisayara indirilerek dinlenebilmekte,e-Sınav ile derse ait başarı düzeyini ölçülebilmektedir.
 
 
*Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu 130 önkayıt başvuru puanı ile öğrenci almaktadır.Bir yıllık Türkçe hazırlık sınıfından sonra ön lisans da Yapı Ressamlığı ve Bilgisayar Operatörlüğü, lisans da ise Grafik ve Seramik programında eğitim vermektedir.Tamamı işitme engelli 62 öğrencisi vardır.Yüksekokulda TÜBİTAK ve BAP Projeleri yürütülmektedir.
 
 
 
 
 
 ÖZÜRLÜ ÖĞRENCİLER BİRİMİ ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER
 
 
-Birimimize ait ulaşım sorunu olmayan bir oda hazırlanmıştır.
 
-Web sitemiz faaliyete geçirilmiştir.
 
-Birimimize iki adet bilgisayardaki yazıları görme engellilerin alfabesine çeviren Braille ekran,klavye ,tarayıcı,yazıyı sese döken cihaz alınmıştır,tüm özür grubundaki öğrencilerimizin kullanımına açılmıştır.
 
-Tekerlekli sandalye kullanan öğrencilerimizin kullanabileceği standartlarda monte edilmiş ankesörlü telefon hizmete sunulmuştur.
 
-Alınan mimari önlemlerle ulaşabilirlik büyük oranda sağlanmaya çalışılmıştır.
 
-Üniversitemizdeki engelli öğrencilerimize yönelik onların sorunlarını daha iyi kavramak adına yöneticiler ve öğrenciler için ayrı ayrı anketler hazırlanmıştır.Bu anketler değerlendirilip en acil ihtiyaçlara öncelik verilerek çözüm yapılmaktadır.
 
-Güz döneminde engelli öğrencilere yönelik psikososyal destek projesi hayata geçirilmiştir.İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakültesi öğrencilerinin Topluma hizmet dersi çerçevesinde engelli akranları ile sosyal ortamlara birlikte katılmaları ve yaşamlarını kolaylaştıracak paylaşımlar sağlanmıştır.
Bahar döneminde ise yine aynı ders kapsamında işitme engelli öğrencilerle kitap okuma ve söyleşme şeklinde bir diğer proje uygulanmıştır.
 
-Görme engelliler için bazı ders malzemeleri bilgisayar ortamlarında hazırlanmıştır.
 
-Güz döneminde birimimizi engelli öğrencilerimize tanıtmak ve onlarla tanışmak,onların diğer arkadaşları ile tanışmalarını sağlamak için kokteyl verilmiştir.
 
-Güz döneminde Anadolu Üniversitesi Televizyonu TVA da Özürlü Öğrenciler Birimini tanıtan program yapılmıştır.
 
 -Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon Klübü tarafından gösterilen sesli betimlemeli animasyon filmine görme engelli öğrencilerimizin katılması sağlanmıştır.
 
-Kabartma harfli menüler hazırlanacaktır.
-İlerleyen dönemlerde öncelikle yöneticiler ve öğretim elemanlarının engelliler
konusunda bilgilendirilmeleri ve bilinçlendirilmeleri için seminer ve çalıştaylar yapılacaktır.        
           www.oob.anadolu.edu.tr/duyurular/engelsiz üniversiteler çalıştayına rapor
 

KARAYOLU ULAŞIMINDA %50 İNDİRİM


Karayolu Taşıma  Yönetmeliği nin 48. maddesi 'ı' bendİ ' yaş şartı aranmaksızın özürlüler için bilet ücreti %50 indirimli düzenlenir' demektedir.

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi:25.02.2004
Resmi Gazete Sayısı:25384
ALTINCI KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Yolcu Bileti,Taşıma Senedi,Sevk İrsaliyesi ve Bagaj
Yolcu bileti,Taşıma Senedi,Sevk İrsaliyesi ve Bagaj
Yolcu Bileti
Madde 48
1) (Ek:RG-19/11/2006-26351)
6 yaş ve üzeri tüm yolcuların ayrı koltukta seyahat etmesi zorunlu olup,6-12 yaş arası çocuklar ile yaş şartı aranmaksızın özürlüler için bilet ücreti %50 indirimli düzenlenir.

TÜRKİYE NİN İLK GÖRME ENGELLİLER BİLGİSAYAR KURSU

Türkiye nin ilk görme engelliler bilgisayar kursunu açan Kerim ve Selim Altınok kardeşler yeni mezunlarını verdi.Milli Eğitim Bakanlığı nın onayladığı sertifika ile mezun olan engelli gençler artık internete girebiliyor,chat yapabiliyor,online olarak satranç
oynayabiliyor,iş bulabiliyor.Yeni proje bilgisayarlı ingilizce kursu.Altınok lar,doğuştan görme engelli ikiz kardeş.Gözder Derneği ve Bakırköy Kaymakamlığı desteğiyle Bakırköy Rıfat ılgaz Kütüphanesi nde kurs açmışlar.Şimdiye kadar 60 öğrenci mezun eden kardeşler,kursu başarıyla bitirenlere sertifika veriyor ve engellilere istihtam olanağı sağlıyor.

ÖZÜRLÜ HAKLARI ÖZET LİSTESİ

Özürlü hakları ile ilgili özet listeyi kaynakça bölümünde bulabilirsiniz.

GÖRME ENGELLİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Görme engelli spor kuruluşları,görme engelli kütüphaneleri ve uluslararası kuruluş iletişim bigilerine iletişim başlığından ulaşabilirsiniz.